Uskupení TESLA Vás srdečně zve na tradiční podzimní školu pro mladé vědce SCIENCE CAMP 2018, která proběhne jako 4-denní terénní biologická expedice zaměřená na badatelská témata z hydrobiologie, ornitologie, zoologie, entomologie a parazitologie a problematiku environmentálního zhodnocení významné přírodní lokality. Rezervace Bohdanečské rybníky se nachází asi 10km od Pardubic na severozápadním okraji města Lázně Bohdaneč.

  File:Bombina bombina 1 (Marek Szczepanek).jpg Image result for Bohdanečský rybník

(Autor: Veronika Dočekalová)          (Autor: Veronika Dočekalová)           (Autor: Marek Szczepanek)

Jedná se o jedinečnou ornitologickou lokalitu vyznačující se velkou druhovou rozmanitostí (>80 druhů), ve které se hojně vyskytují zejména bahňáci a další druhy vodních a mokřadních ptáků.  Hnízdí zde kriticky ohrožené druhy jako je: bukač velký,bukáček malý, chřástal malý. Za tahu se tu pravidelně objevuje orlovec říční a orel mořský, volavka bílá a kormorán velký. Dalšími vzácnými druhy jsou hohol severní, sýkořice vousatá, slavík modráček středoevropský, chřástal kropenatý a vodní, rákosník velký, cvrčilka slaviková, moudivláček lužní, jeřáb popelavý a několik druhů volavek.

Na vodní plochy navazuje komplex vodních, mokřadních a lesních ekosystémů, zejména slatinných luk, rákosin, bažinných olšin, vrbin a doubrav o celkové rozloze více než 250 ha.  V minulosti jedna z nejbohatších botanických lokalit. Významná lokalita zejména vodních bezobratlých.  Reprezentativní složkou místní fauny jsou též obojživelníci. Z žab jsou nejpočetnější skokan skřehotavý, ropucha obecná, rosnička zelená a kuňka ohnivá. Z velkých savců zde byla pozorována i vydra říční.

V rámci chráněného území je provozováno rybniční hospodářství. Z hlavních hospodářských ryb jsou zde zastoupeny štika, kapr, lín, cejn z drobných pak perlín, plotice  a okounovité ryby. Součástí programu bude i výlov ryb a na to navazující parazitologické cvičení.

Program:

( Pá 26.10. 17:00-18:30 pro zájemce –  ubytování na kolejích, úvodní představení lokality a programu)

So 27.10. 8:30-16:30

představení tématu Voda v krajině a hydrobiologický terénní průzkum, odběr biologických vzorků a hydrochemická měření v různých částech rybniční soustavy za účelem porovnání jejich environmentálního kvality

Ne 28.10. 7:30-16:30

odchyt a kroužkování ptactva, výlov ryb a entomologický průzkum na lokalitě, zhodnocení biodiversity

Po 29.10. 8:30-16:30

parazitologie ryb, mikroskopování odebraných vzorků a vodních bezobratlých

Út 30.10. 8:30-16:30

ornitologická terénní exkurze, závěrečné environmentální zhodnocení lokality

Odběr vzorků a terénní aktivity probíhají přímo na lokalitě Bohdanečských rybníků, přednášky a zpracování vzorků v laboratoři a učebnách Open Science Hubu v Kostelní 104 v Pardubicích.

Lektoři:

odborníci biologové z Výzkumného ústavu vodohospodářského v Praze, PřF UK Praha, AOPK Pardubice a Železné hory, Východočeského muzea Pardubice, kteří se problematikou resp. lokalitou Bohdanečských rybníků dlouhodobě zabývají.

Doporučený věk účastníků 9 – 19 let

(v případě zájmu se mohou po dohodě s organizátory zúčastnit také dospělí, pedagogové a rodiče s mladšími dětmi)

Registrace:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScyltKTvSFBdBXf1iVwa383OCnIRwQ6haIEWfQALXUehDupIA/viewform?c=0&w=1

Příspěvek účastníků (dětí) na vzdělávací materiály, cestovné a stravování:

1200 Kč ( Je možné se účastnit pouze vybranné dny za poplatek 350 Kč/den.  Po dohodě s organizátory může být tato částka adekvátně snížena.)

Pro mimo Pardubické účastníky je možné zajistit ubytování na kolejích University Pardubice: 

https://www.upce.cz/zazemi/koleje-a-menza/hotel-ubytovna.html  

Kontakt na organizátory: E: prokop.alex@gmail.com  T:774143458

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ USKUPENÍ TESLA Z. S.

Kostelní 104
530 02 Pardubice

Česká republika
IČO: 26579693

KONTAKTY

A. Prokop – 774 143 458; prokop.alex@gmail.com

A. Prokopová – 775 104 441; sasaprokop@seznam.cz